Dotační příspěvek EU

Program Nízkouhlíkové technologie OP PIK 2014-2020 Prioritní osa 3 Účinné nakládání s energií

Název projektu: Pořízení 3 elektromobilů (AUTOczech s.r.o.)

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020413.

V lednu 2020 byla společností AUTOczech s.r.o. podána žádost o dotaci na pořízení elektromobilů a nabíjecí stanice pro účely společnosti AUTOczech s.r.o., a to v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, D7_2F_Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, číslo výzvy 01_19_252, název výzvy Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, dotace č.j. MPO 646451/20/61500. Tato žádost o podporu splnila podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 646451/20/61500.  Bylo požádáno o 3 ks elektromobilů a nabíjecí stanice. Registrační číslo projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020413, identifikace žádosti (Hash): 10rAXNP, zkrácený název projektu AUTOczech s.r.o. = Pořízení elektromobilů. Společnost AUTOczech s.r.o. využila pouze nákup 2 ks elektrovozidel z důvodu nedostupnosti 3 ks. – nemožnost dodání ve lhůtě. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 928 820,52 Kč bez DPH a zahrnují náklad na pořízení 2 ks elektromobilů a 1 ks nabíjecí stanice. Celková výše dotace činila 573 967,65 Kč. Částku 1 339 257,85 Kč uhradila společnost AUTOczech s.r.o. Hlavním cílem projektu je pořízení 2 ks nových osobních elektromobilů (M1) a dobíjecí stanice v rámci podnikatelského areálu firmy sloužící výhradně pro vlastní spotřebu. Pořízené elektromobily slouží výhradně k převozu zaměstnanců na pracovní jednání k firemní klientele v rámci MSK. Termín realizace je 10.12.2020. Společnost AUTOczech s.r.o. se snaží přispívat ke zdravému životnímu prostředí, podporuje green deal a pořízením těchto vozidel snížila uhlíkovou stopu, kterou zanechává její činnost. Výsledkem je celková spokojenost, s nižšími náklady, vytvářením menší zátěže (emisí) pro životní prostředí. V tomto trendu bude i nadále pokračovat.